گ

گنج

گنج
محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنج يافت، دليل است بيمار شود. اگر بيند گنج ناپديد شد، تاويلش به خلاف اين است.
جابرمغربي گويد: يافتن گنج درخواب درجائي خراب صعب تر بود تا جائي آبادان به سبب آن كه جاي آبادان بيمار زود شفا يابد و درجاي خراب بيمار هلاك شود.

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ يافتن گنج در خواب ، علامت آن است كه ناگهان به ثروتي دست خواهيد يافت .
۲ـ گم كردن گنج در خواب ، علامت آن است كه دوستان شما را ترك خواهند كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button