گ

گنگ

گنگ
محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنگ شده، دليل بر نقصان ديدن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درويشي. دوم: بدحالي. سوم: غم. چهارم: نقصان عيش. پنجم: مصيبت. ششم: نقصان دين. اگرگنگي بيند گويا شد، دليل كه كارها بر وي گشاده شود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button