گ

گوريل

گوريل
ديدن اين نوع حيوانات که شناخت زيادي از آن ها نداريم ولي به طور نا خود آگاه از انواعشان مي ترسيم واکنش وحشتي است که در بيداري از قدرت هاي اطراف خويش داريم. وحشتي که ما از اشيا و اشخاص اطراف خود داريم يا ضعفي که در مقابل ديگران احساس مي کنيم در خواب ما به شکل حيوانات خطرناک نقش مي گيرد از جمله گوريل. پس اگر در خواب گوريل ببينيد بايد در بيداري علت آن را جستجو کنيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button