گِل

اعلانات

گِل
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه گل خورد، دليل كه مال بر عيال هزينه كند. اگربيند كه خانه خود را به گل اندود كرد، دليل غم است. اگر گلهاي سبز و سرخ و سفيد بيند، دليل لهو و لعب و طرب است و گل سياه غم و اندوه است. اگر بيند درميان گل غرق شد، دليل كه به بلائي درماند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر بيند كه از ميان غرقاب (آب عميق) گل برآمد و خود را بشست، دليل كه از غم برهد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبير گل را در کاه گل نوشته ام. ديدن گل در خواب خوب نيست و گرفتاري دست و پا گير و ابتلا به سختي ها و مشکلات تعبير شده بخصوص اگر دست و پا يا لباستان به گل آلوده شده باشد گل در خواب هر قدر چسبناک تر و غليظ تر باشد ابتلا به گرفتاري و غم و رنج بيشتر است . کمترين ناراحتي آب گل آلود يا گل رقيق و سيال است که اوقات تلخي ساده تعبيرمي شود . براي يافتن تعبير گل به (کاه گل) نگاه کنيد چون از کاه داخل آن گذشته تعبير يکي است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
گل و لاي
ديدن گل و لاي : يک بيماري طولاني
افتادن در گل و لاي : زيان

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن گل در خواب ، نشانة ناتواني در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .
۲ـ اگر خواب ببينيد ساحلي گلي را حفر مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه تسليم خواسته هاي دشمنان خود خواهيد شد .
۳ـ اگر خواب ببينيد در حين حفر زميني خاكي به گل مي رسيد ، علامت آن است كه حوادث غيرمنتظره شما را از پيشرفت در شغل جديد ، باز مي دارد .
۴ـ اگر زنان در خواب گل ببينند ، دلالت بر آن دارد كه در امور عشقي ، اجتماعي و كار با سردر گمي روبرو خواهند شد

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close