ب

 • بغل

  بغل محمد بن سيرين گويد: بغل در خواب، دليل بر ملامت و زشتي است كه بدو رسد و موي بغل،…

  Read More »
 • بيهوشي

  بيهوشي ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل است كه او را كاري…

  Read More »
 • بيني

  بيني حضرت دانيال گويد: بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در…

  Read More »
 • بيمارستان

  بيمارستان لوک اويتنهاو مي گويد : بيمارستان : شما دوستان خود را نيازمند خواهيد يافت دردرون بيمارستان بودن : خبرهاي…

  Read More »
 • بيگانه

  بيگانه لوک اويتنهاو مي گويد : بيگانه –خارجي- : آشنايي با ا فراد جديد

  Read More »
 • بيشه

  بيشه محمدبن سيرين گويد: بيشه درختان درخواب، زني بود بياباني. اگر ديد كه در بيشه شد و آن بيشه سبز…

  Read More »
 • بيزار بودن

  بيزار بودن درکتاب سرزمين روياها آمده است : از چيزي بيزار هستيد : مشكلات بر سر راهتان نمايان مي شوند.…

  Read More »
 • بيداري

  بيداري آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب احساس كرديد كه هوشيار هستيد، بيانگر تجربياتى تلخ است. ليلا برايت مى‏گويد: اگر…

  Read More »
 • بي تربيتي

  بي تربيتي درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي تربيت هستيد : نگذاريد روي شما تاثير بگذارند . ديگران…

  Read More »
 • بي اعتنايي

  بي اعتنايي اگر كسى در خواب به شما بى‏اعتنايى كرد، به اين معنا است كه از شغل خود راضى نيستيد.…

  Read More »
Back to top button