ب

 • ليلا برايت مى‏گويد

  بهمن لوک اويتنهاو مي گويد : بهمن : بدبختي دفن شدن در زير بهمن : شکست خوردن ليلا برايت مى‏گويد:…

  بیشتر بخوانید »
 • به خطر افتادن

  به خطر افتادن اگر در خواب ببينيد ديگران زندگى شما را به خطر مى‏اندازند، بيانگر آن است كه دشمنان شما…

  بیشتر بخوانید »
 • بويهاي خوش

  بويهاي خوش محمد بن سيرين گويد: بويهاي خوش و ناخوش ثناي نيك مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر…

  بیشتر بخوانید »
 • بوکس

  بوکس درکتاب سرزمين روياها آمده است : در يك مسابقه بوكس شركت مي كنيد : يك خبر شما را بسيار…

  بیشتر بخوانید »
 • بوفالو

  بوفالو اگر در خواب يك بوفالو ديديد، يعنى با زيركى توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏سازيد. كشتن چندين بوفالو در خواب،…

  بیشتر بخوانید »
 • بوزينه

  بوزينه اگر در خواب يك بوزينه‏ى دراز دست ديديد، يعنى دشمنان از نام شما سوء استفاده مى‏كنند. اگر دخترى چنين…

  بیشتر بخوانید »
 • بوته

  بوته لوک اويتنهاو مي گويد : بوته : خوشبختي در عشق بوته پربرگ : خطر کمين کرده است بوته پر…

  بیشتر بخوانید »
 • بنفشه

  بنفشه محمد بن سيرين گويد: بنفشه در خواب به وقت خود، دليل كه از زني يا كنيزكي چيزي بدو رسد،…

  بیشتر بخوانید »
 • بندر

  بندر ليلا برايت مى‏گويد: مشاهده‏ى بندر در خواب، بيانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه وارد بندرى مى‏شويد،…

  بیشتر بخوانید »
 • بند

  بند حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بند در خواب بر چهار وجه است. اول: کفر. دوم: نفاق. سوم: بخل.…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا