ج

 • خوابيدن

  خوابيدن لوک اويتنهاو مي گويد : خوابيدن : تنبلي خوابيدن در منزل ديگري : حسادت در طبيعت : سفر خوابيدن…

  Read More »
 • حربه

  حربه حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد: 1.  عجب و خودبينى . 2.  حكومت و ولايت. 3.  عمر طولانى. 4.…

  Read More »
 • جيرجيرک

  جيرجيرک منوچهر مطيعي تهراني گويد :جيرجيرک در خواب ما دشمني است ضعيف و ناتوان که بيش از آن چه بتواند…

  Read More »
 • جهيزيه

  جهيزيه 1ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيزيه اي با خود نياورده است ، علامت آن است كه براي رهايي…

  Read More »
 • جوهر

  جوهر اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوند علم و دين…

  Read More »
 • جوزبويا

  جوزبويا محمدبن سيرين گويد: ديدن جوزبويا به خواب، دليل بر صلاح دين بود و دانستن علم شريعت. اگر در خواب…

  Read More »
 • جوجه

  جوجه منوچهر مطيعي تهراني گويد :جوجه در خواب هاي ما سود و نتيجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده…

  Read More »
 • جوال

  جوال :جوال در خواب هاي ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگي. آن چه از خيرو شر…

  Read More »
 • جهود شدن

  جهود شدن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود و…

  Read More »
 • جنگل

  جنگل لوک اويتنهاو مي گويد : جنگل انبوه و تاريک : غم سرسبز و خنک : زندگي طولاني همراه با…

  Read More »
Back to top button