ح

 • حنوط

  حنوط بوي خوشي است كه بر مرده پراكنند. محمدبن سيرين گويد: اگر حنوط بر وي پراكنند، دليل كه تائب شود…

  Read More »
 • حوض ماهي

  حوض ماهي 1ـ ديدن حوض ماهي با آبي گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عياشي…

  Read More »
 • حمام بخار

  حمام بخار آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است كه دوستاني بداخلاق و گله…

  Read More »
 • حلوا

  حلوا ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: حلوا در خواب مال بود،…

  Read More »
 • حلاجي

  حلاجي حلاج در خواب مرد قوي بود كه كارهاي مردمان به دست او گشاده شود. اگر بيند كه حلاجي مي…

  Read More »
 • حفره

  حفره آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره اي عميق نگاه مي كنيد ، نشانة آن است…

  Read More »
 • حصار

  حصار محمدبن سيرين گويد: اگر ديد به حصاري اندر شد، دليل كه از شر دشمنان ايمن شود. اگر بيند از…

  Read More »
 • حسادت

  حسادت لوک اويتنهاو مي گويد : حسادت : شکست

  Read More »
 • حرارت

  حرارت لوک اويتنهاو مي گويد : حرارت گرماي شديد : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

  Read More »
 • حجامت

  حجامت محمدبن سيرين گويد: اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او را حجامت كرد، دليل كه كتابي نويسد و ولايتي…

  Read More »
Back to top button