ر

 • زنده به گور

  زنده به گور 1ـ اگر خواب ببينيد زنده به گورتان مي كنند ، نشانة آن است كه مخالفين و دشمنان…

  Read More »
 • ريوند

  ريوند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ريوند بسيار داشت، دليل است در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند…

  Read More »
 • ريم

  ريم محمدبن سيرين گويد: ريم به خواب ديدن مال است بيننده را. اگر بيند كه از تن او ريم بيرون…

  Read More »
 • ريش

  ريش محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را…

  Read More »
 • روي

  روي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي روي خود را خوب و با جمالتر از آن بيند كه در بيداري بود،…

  Read More »
 • روغنهاي سوختني

  روغنهاي سوختني يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن روغن کتان و روغني که تعلق به سوختن دارد رنج اندکي به…

  Read More »
 • روغن

  روغن محمدبن سيرين گويد: روغن درخواب، مال و نعمت بود و بعضي ازمعبران گويند كه روغن در خواب ميراث است.…

  Read More »
 • روسري

  روسري آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن روسري گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مشهور و موفق…

  Read More »
 • روزهاي تعطيل

  روزهاي تعطيل آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن يك روز تعطيل در خواب ، نشانة آن است كه ناآشنايان دلپذيري به جمع…

  Read More »
 • روز قيامت

  روز قيامت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالي در آن ديار كه او…

  Read More »
Back to top button