ش

 • غوص

  غوص اگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آن علم و…

  Read More »
 • غم باد

  غم باد غم باد يا فتق شکم چنين است که پوست شکم در نقطه اي بالا مي رود و فشار…

  Read More »
 • شيريني ها

  تعبیر خواب شيريني ها محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب شيريني ها ديدن شيرينيها، دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند…

  Read More »
 • شير خشت

  شير خشت ديدن شيرخشت، دليل بر روزي حلال است. اگر بيند كه در صحرا شيرخشت جمع مي كرد، دليل كه…

  Read More »
 • شهرستان

  شهرستان اگر به خواب بيند در شهرستاني شد، دليل است دينش قوي شود و عاقبتش محمود بود. اگر ديد به…

  Read More »
 • شهباز

  شهباز شهباز بازي است ممتاز. بازي است از نژاد بهتر و برتر و در خواب هاي ما تقريبا همان تعبيري…

  Read More »
 • شونيز

  شونيز ديدن شونيز، دليل غم است و خوردن آن، دليل بر مضرت و نقصان باشد.

  Read More »
 • شنالک

  شنالک محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي شنالك مي باخت، دليل كه مال حرام يابد، اگر فرياد داشت. اگر…

  Read More »
 • شمع

  شمع محمدبن سيرين گويد: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود افروخته داشت،…

  Read More »
 • شمد

  شمد تعبير شمد همان است که براي روتختي نوشتيم و اشاره اي است به زن و همسر بيننده خواب با…

  Read More »
Back to top button