ص

 • صوفي شدن

  صوفي شدن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صوفي شد و با صوفيان درخانقاه مجاور نشست، دليل كه دست از…

  بیشتر بخوانید »
 • صنوبر

  صنوبر معبران در مورد صنوبر نظر خوشي ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نياورده اند.…

  بیشتر بخوانید »
 • صنج زدن

  صنج زدن ديدن صنج زدن درخواب، دليل بر چيزي مكروه بود و كلامي باطل كه بشنود. اگر بيند كه با…

  بیشتر بخوانید »
 • صفه

  صفه ديدن صفه سراي، دليل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سراي خود نو و بلند بيند، دليل بر…

  بیشتر بخوانید »
 • صراط

  صراط محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صراط ايستاده بود، دليل است كه كارهاي كج به دست او راست…

  بیشتر بخوانید »
 • صدا

  صدا لوک اويتنهاو مي گويد : صدا کردن کسي را صدا کردن : خبر کسي شما را صدا کند :…

  بیشتر بخوانید »
 • صحرا

  صحرا محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب صحرا بيند، دليل خرمي باشد از قبل پادشاه، به قدر بزرگي صحرا. اگر خود…

  بیشتر بخوانید »
 • صبح

  صبح محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صبح صادق بدميد و روشن گشت، دليل است اهل آن ديار ايمن شوند.…

  بیشتر بخوانید »
 • صابون

  صابون محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه جامه كسي را به صابون بشست، دليل است كه كسي را از…

  بیشتر بخوانید »
 • صوف

  صوف محمدبن سيرين گويد: ديدن جامه صوف به خواب، منفعت است.

  بیشتر بخوانید »