ع

 • عود سوز

  عود سوز محمدبن سيرين گويد: ديدن عود سوز به خواب، دليل غلام يا كنيزك بود. اگر بيند عودسوز داشت، دليل…

  Read More »
 • عنتر

  عنتر عنتر انساني است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما اين حيوان را در بيداري مي…

  Read More »
 • عمو

  عمو لوک اويتنهاو مي گويد : دايي ، عمو : سود زياد آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن عموي خود در…

  Read More »
 • علک

  علک اگر بيند علك مي خائيد، دليل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به آتش…

  Read More »
 • عقل

  عقل اگر درخواب بيند كه عقل او به صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقل توأم، و بيننده داند…

  Read More »
 • عطسه کردن

  عطسه کردن محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دليل است كه از بزرگي…

  Read More »
 • عطا دادن

  عطا دادن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند عطا به وي داد، بايد ديد كه آن عطا چه باشد و…

  Read More »
 • عصاري

  عصاري اگر در خواب بيند كه عصار يم كرد،دليل است كه كاري كند كه مردم او را ثنا گويند و…

  Read More »
 • عسس

  عسس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عسسان مي گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دليل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت…

  Read More »
 • عريان برهنگي

  تعبیر خواب عريان محمد بن سيرين گويد: تعبیر خواب عريان اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم…

  Read More »