م

 • مغز

  مغز حضرت دانيال گويد: ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر مالي بود كه ظاهر نباشد. اگر مغز…

  بیشتر بخوانید »
 • معشوق

  معشوق لوک اويتنهاو مي گويد : معشوق : احتياط کنيد تنبيه کردن او : عروسي کتک کاري کردن با او:…

  بیشتر بخوانید »
 • مطهره

  مطهره محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مطهره نو داشت، دليل منفعت است از سفر، اگر كهن بيند تاويلش به خلاف…

  بیشتر بخوانید »
 • مُصحف

  مُصحف حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مصحف خواندن، دليل علم و حكمت است. اگر ديد قران مي خواند يا…

  بیشتر بخوانید »
 • مشرک

  مشرک اگر مشرك مسلمان شد، دليل كه در مسلماني بميرد. اگر مشركي سوي قبله نماز كرد يا شكر حق تعالي…

  بیشتر بخوانید »
 • مشارکت

  مشارکت آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد با مردي در امري مشاركت مي كنيد ، علامت آن است كه…

  بیشتر بخوانید »
 • مسمار

  مسمار اگر مسمار درخواب ديد، دليل بود بر مردي كه به كارهاي مردم پيوندند. اگر چيزي به مسمار بدوخت، دليل…

  بیشتر بخوانید »
 • مسجد

  مسجد ديدن مسجد ابادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر ديد…

  بیشتر بخوانید »
 • مستاجر

  مستاجر آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر صاحبخانه اي مستأجر خود را به خواب ببيند ، نشانة آن است كه در…

  بیشتر بخوانید »
 • مسابقه

  مسابقه لوک اويتنهاو مي گويد : مسابقه دو : رضايت آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در مسابقه اي…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا