ن

 • نيلوفر

  نيلوفر محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب نيلوفر را بر جاى خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون…

  Read More »
 • نيزه

  نيزه محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند با نيزه سلاح ديگر نداشت، دليل كه او را فرزندي آيد يا برادري.…

  Read More »
 • نهنگ

  نهنگ محمدبن سيرين گويد: ديدن نهنگ در خواب، دليل بر مردى دزد است. اگر بيند نهنگ او را به سوى…

  Read More »
 • نوشيدن

  نوشيدن لوک اويتنهاو مي گويد : نوشيدن نوشيدن آب : ثروت در يک ليوان : برملا کردن يک راز در…

  Read More »
 • نوزاد قورباغه

  نوزاد قورباغه آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نوزاد قورباغه ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

  Read More »
 • نوحه کردن

  نوحه کردن ديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آن جا متفرق شوند. اگر بيند والى آن شهر بمرد و…

  Read More »
 • نوار پارچه

  نوار پارچه آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن نوار پارچه‏اى در خواب، بيانگر شادى و سرور است.

  Read More »
 • نمد

  نمد ابن عباس گويد: اگر بيند نمد سفيد است، دليل بر مال حلال است. اگر سياه بيند، دليل كه به…

  Read More »
 • نگين

  نگين محمدبن سيرين گويد: ديدن نگين درخواب، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه نگين او بشكست يا ضايع شد، دليل…

  Read More »
 • نقشه

  نقشه لوک اويتنهاو مي گويد : نقشه : شما خانه اي بنا خواهيد کرد و يا خانه خودتان را بنا…

  Read More »
Back to top button