چ

 • چينه

  چينه چينه در خواب هاي ما حصاري است تقلبي و سست و بي بنياد. اگر ديديد سوار چينه اي هستيد…

  Read More »
 • چهره

  چهره آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن چهره هاي شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختي است .…

  Read More »
 • چوپاني

  چوپاني محمدبن سيرين گويد: شباني كردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اينها، هر يكي…

  Read More »
 • چوبک

  چوبک چوبک نيز از چيزهايي است که فقط زنان در خواب مي بينند و به ندرت ممکن است مردي در…

  Read More »
 • چوب جنگلي

  چوب جنگلي آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن چوب جنگلي در خواب ، علامت آن است كه تغييراتي طبيعي در كار…

  Read More »
 • چنگک

  چنگک منوچهر مطيعي تهراني گويد : چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشي و ريزه خواري. اگر ببينيد…

  Read More »
 • چنگ

  چنگ آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ شنيدن نواي شيرين و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاري كه…

  Read More »
 • چمن

  چمن منوچهر مطيعي تهراني گويد : چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گوياي اين است که زندگي ما…

  Read More »
 • چلوار

  چلوار پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمي است که با بي گناهي و پاکي…

  Read More »
 • چکه

  چکه اگر در خواب ببينيد که شير آب چکه مي کند مال شما تلف مي شود و گوياي اين است…

  Read More »
Back to top button