ک

 • کمر

  کمر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمري بر ميان بسته بود، دليل است به قدر و قيمت كمر مال يابد…

  بیشتر بخوانید »
 • کمانچه

  کمانچه آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن كمانچه در خواب ، علامت تفاهم در محيط خانواده و به دست آوردن موقعيتهاي نشاط…

  بیشتر بخوانید »
 • کليه

  کليه آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر در خواب كلية خود را ببينيد ، نشانة آن است كه احتمالا به بيماري…

  بیشتر بخوانید »
 • کلوچه

  کلوچه محمدبن سيرين گويد: ديدن كلوچه در خواب، دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار. اگر بيند كه كلوچه…

  بیشتر بخوانید »
 • کلبه

  کلبه آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن كلبه در خواب ، نشانة موفقيت غير قابل ترديد در زندگي است . ۲ـ…

  بیشتر بخوانید »
 • کلاژه

  کلاژه مرغي است و ديدن آن در خواب دليل بر مردي بي دين و بي فايده بود. اگر بيند كه…

  بیشتر بخوانید »
 • کفن

  کفن محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس معروف بود، دليل…

  بیشتر بخوانید »
 • کف دريا

  کف دريا محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب كف دريا بيند، دليل منفعت بود از بزرگي. آنلي بيتون مى‏گويد: اگر…

  بیشتر بخوانید »
 • کعبه

  کعبه محمدبن سيرين گويد: ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زيادت…

  بیشتر بخوانید »
 • کشمش

  کشمش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت بيند. اگر بيند كشمش…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا