آ

 • منشورنامه

  منشورنامه اگر كسي بيند پادشاهي يا عالمي يامرد صالحي منشور به وي داد كه در آن كلام ها نوشته بود،…

  Read More »
 • گردو

  تعبیر خواب گردو منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب گردوي با پوست و گردوي بدون پوست يعني مغز گردو متفاوت است و…

  Read More »
 • قبرستان

  قبرستان آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد در قبرستاني زيبا و سرسبز هستيد ، دلالت بر آن دارد كه…

  Read More »
 • سوره الذاريات

  سوره الذاريات محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره الذاريات مي خواند، دليل كه حق تعالي او را توفيق دهد، به…

  Read More »
 • سوره الاعراف

  سوره الاعراف محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اعراف مي خواند، دليل كه در دين مؤمن و خالص شود و…

  Read More »
 • شنا کردن

  تعبیر خواب شنا کردن تعبیر خواب شنا کردن در خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت…

  Read More »
 • شمشير

    شمشير   شمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در…

  Read More »
 • شکلات

  شکلات آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن شكلات در خواب ، نشانة آن است كه براي اقوام خود ثروتي گرد مي…

  Read More »
 • دشنام

  دشنام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل بود كه آن كس را حال نكو شود.…

  Read More »
 • پژواک

  پژواک آنلي بيتون مى‏گويد: شنيدن پژواك صداى كسى در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى بدى پيش رو داريد.

  Read More »
Back to top button