جام

  • جام

    جام ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آب به جام برداشت، دليل كند كه بر مال و زندگي فريفته شود.…

    Read More »
Back to top button