س

سوره الفرقان

سوره الفرقان

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره فرقان ميخواند، دليل كه راستي خلق را از باطل جدا كند.

ابراهيم كرماني گويد:

با خلق منصف و دادگر شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از طرف باطل به طرف حق گرايد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button