ش

شيره

شيره
محمدبن سيرين گويد:
ديدن شيره انگور، دليل منفعت است. اگر بيند كه شيره انگور بيفشرد، دليل است زني مستوره بخواهد. اگر بيند كه شيره تازه ميخورد، دليل است مال حلال يابد. اگر شيره ترش بيند، دليل است از پادشاه مال و بزرگي يابد و هرچند درخواب شيره را شيرين تر بيند، منفعتش بيشتر باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن شيره درخواب بر چهار و جه است.
اول: مال حلال.
دوم: منفعت بسيار.
سوم: عيش خوش(زندگي خوش و مرفه).
چهارم: عزت و كامراني

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button