آ

آبگير

آبگير
لوک اويتنهاو مي گويد :
آبگير : مراقب خودتان باشيد

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آبگير نشانهء آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button