آ

آشپزخانه

آشپزخانه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است كه حوادثي ناگهاني ، شما را غمگين خواهد ساخت.
2ـ اگر زني خواب ببينيد آشپزخانه اش تميز و مرتب است ، علامت آن است كه اقبال به او رو خواهد كرد.
ديدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر اين دارد كه بر اثر حوادث غيرمترقبه دچار غم و غصه خواهيد شد.
3- ديدن آشپزخانه در خواب دليل بر آن است که دوست شما از راه دور براي شما سوغاتي مياورد و يا به يک مهماني بزرگ دعوت ميشويد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك آشپزخانه : حرفهاي بسيار زشتي پشت سر شما خواهند زد .
يك آشپزخانه خالي : پول
يك آشپزخانه نامرتب
يك آشپزخانه خيلي مرتب : يك دوست پيش شما مي آيد .
يك شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتكار داريد او را عوض خواهيد كرد.
يك اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ
شما در آشپزخانه غذا درست مي كنيد : غيبت و پرگويي
يك سر آشپز در آشپز خانه : شما را به شام دعوت خواهند كرد

Related Articles

2 Comments

  1. خواب دیدم که به خانه عمم رفتم و اشپزخانه بزرگ دارن و سه تا یخچال تو اشپزخانه دارن

  2. خواب دیدم که دونفر دارن در آشپزخانه چایی درست میکنن من رفتم آشپزخانه کف آشپز خانم گلی است بعد با دمپایی رفتم بعد برگشتن دمپایها را در آوردن رفتم به هال خانم که جمعی از نان به خانه من آمدن و شروع کردن به صلوات فرستادن ودعا خواندن پیر زنی روبه قبله نشسته بود گفتم چرا شما زحمت کشیدی من اگه نمی‌آمد کی می‌آمد وظیفمم بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button