ف

فيله

فيله
فيله گوسفند يا گاو در بيداري گوشتي است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نيز مالي است که آسان خرج مي شود اما به دست آوردنش تصادفي است. نوشته اند فيله گاو يا گوسفند مالي است اندوخته و حلال که به دست بيننده خواب مي رسد و يا پولي است غير منتظره که دريافت و تحصيل آن ناگهاني است و اين پول شايد به همين علت آسان هزينه مي شود و به هدر مي رود. برخي از معبران نوشته اند فيله مال پنهان است. مثل پولي که کسي پنهان کرده و بعد آن را فراموش کرده باشد و بيننده خواب تصادفي آن را بيابد. ابن سيرين نوشته: دليل مال نهاني است که بيابد و هزينه کندو اگر ببيند که گوشت فيله پخته مي خورد مالي را که خود نهان کرده مي يابد و به هدر مي دهد. دسته اي ديگر از معبران معتقدند که فيله در خواب فرزند است آن هم فرزند عزيز و يکي يکدانه و چنانچه کسي فرزند نداشته باشد صاحب فرزند مي شود که آن فرزند نزد او بسيار عزيز خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.